02.03.2019

Panel klimaat en duurzaamheid van start

Op vraag van Belgian Youth For Climate hebben Leo Van Broeck en Jean-Pascal van Ypersele aanvaard om een panel op te richten van onafhankelijke experten uit diverse disciplines. De bedoeling is om het beleid te versterken door onderbouwde adviezen en een concrete “call for action” voor de transitie naar een duurzame leefomgeving.

Het panel voor klimaat en duurzaamheid wil tegen begin mei (enkele weken voor de verkiezingen) de volgende zaken kunnen voorleggen:

  • Een heldere en breed gedragen probleemstelling inzake de reeds volop aan de gang zijnde degradatie van het ecosysteem.
  • Een duiding van de diverse oorzaken van die problematiek.
  • Een eerste reeks van doelstellingen en prioritaire concrete acties, alsook een lijst van wervende voorbeelden en reeds geslaagde acties uit binnen- en buitenland.

Kort na de verkiezingen wil het panel voor klimaat en duurzaamheid doorgaan met het verder verfijnen van haalbare oplossingen, om de nieuwe regeringen concrete hefbomen aan te reiken bij het opstellen van de regeerakkoorden. Tegelijk willen we de inzichten en taken die we verzamelen, communiceren naar het bestuursniveau met de juiste bevoegdheid: de gewesten, het federale niveau en de Europese instellingen.

De aankondiging, op 31 januari, van de oprichting van dit panel heeft een vloedgolf van positieve reacties veroorzaakt. Meer dan 120 specialisten – uit de academische wereld en daarbuiten – hebben zich vrijwillig gemeld om mee te werken.

De talrijke kandidaturen stellen ons in staat de problematiek zowel holistisch als voldoende diepgaand te benaderen. We hebben besloten te werken met een kernpanel van een twintigtal experts, bijgestaan door thematische panels gegroepeerd volgens de volgende vijf competentiedomeinen:

  1. energie, broeikasgassen en klimaat
  2. ruimtegebruik, mobiliteit, natuur, biodiversiteit en ecosystemen
  3. economie, industrie, grondstoffen, afval, voedselproductie, landbouw en visserij, circulariteit, alternatieve verdienmodellen
  4. demografie, sociale aspecten, ongelijkheid, volksgezondheid, communicatie, draagvlakcreatie, mentaliteitswijziging
  5. bestuurskundige en beleidsmatige aanpak om de kans op implementatie en op concrete resultaten te maximaliseren

Het kernpanel heeft een overkoepelende functie, zal het proces aansturen en de resultaten verwerken in een bondig rapport. Vanuit het kernpanel zullen per competentiedomein twee à drie experten instaan voor de verbinding met – en de leiding van – een bijbehorend thematisch panel. Die thematische panels zijn ruimere groepen van experten, die vanuit hun eigen deskundigheid ideeën, taken en oplossingen zullen aandragen. De samenstelling van het panel voor klimaat en duurzaamheid zal dynamisch en ad hoc aangepast worden volgens de agenda van de diverse besprekingen. Op die manier willen we in staat zijn om op heel korte termijn kennis te oogsten bij 60 à 70 experten.

Verder wil het panel voor klimaat en duurzaamheid zoveel als mogelijk transversaal en verbindend werken met betrekking tot andere initiatieven. Zo zal het resultaten uitwisselen met signformyfuture en andere denktanks en initiatieven. Bovendien is het de bedoeling om kennis te nemen van de meer dan duizend ideeën die gepost werden op het online burgerplatform youth4climate.be.